You are here:

ฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 18.30 น. ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ "หวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยาม การพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้าน"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ "หวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยาม การพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้าน"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ "หวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยาม การพัฒนาทักษะอ่านทำนองเสนาะและร้องเพลงพื้นบ้าน"
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่
 

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน”

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน”

 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน” ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปี เสด็จเททอง ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปี เสด็จเททอง ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปี เสด็จเททอง ประจำปี 2560 ณ อาคารหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก สถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
 
- ประกวดโปงลางวงดนตรีพื้นบ้าน มัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) เอกสารที่นี่ 
 
- ประกวดวงกลองยาง ประเภทประชาชนทั่วไป เอกสารที่นี่ 
 
เปิดรับผลงานรูปแบบ VCD และ DVD จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4443 หรือ ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ 093-536-2212
 

 
ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ