กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าหลัก
------------------------------
ข้อมูลหน่วยงาน
------------------------------
บุคลากร
------------------------------
ประกันคุณภาพการศึกษา
------------------------------
Download หนังสือราชการ
------------------------------

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
------------------------------จำนวนผู้เยี่ยมชม
         

 


นางสุรีพร วัชรินทรชัย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ
Untitled Document
มติที่ประชุมการจัดการความรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนฯ ครั้งที่ 5/2554 มีมติให้ความเห็นชอบใช้แบบอักษรหนังสือราชการเป็น TH SarabunPSK โดยใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
Untitled Document
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ สำเนาคู่ฉบับและการจัดเก็บหนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แจ้งแนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยตำแหน่งพนังาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
แจ้งแนวปฏิบัติการใช้ตราครุฑในหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
พระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
การจัดการเอกสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
Untitled Document
ประกาศแนวปฏิบัติงานรับฝากส่งหนังสือราชการ งานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศแนวปฏิบัติการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-EDS)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2553
แจ้งเวียนระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4235 ภายใน 1310,1348,1270 ติดต่อ webmaster : kiattisak.m@msu.ac.th