การบริการของหน่วยงาน

จองห้องประชุม
ระบบจองยานพาหนะ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์
ระบบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คู่มือการปปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541
โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องงานสารบรรณ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2526
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเีรยนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์