ต่อต่อกลุ่มงาน

๑. กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

     ๑.๑  งานสารบรรณ งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ   

              ที่ตั้ง ชั้น ๑ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๗๕-๔๒๓๕ , ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓  ต่อ ๑๓๑๐, ๑๓๔๘  

     ๑.๓  งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

              ที่ตั้ง ชั้น ๔  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๗๕-๔๔๔๓ ,  ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓  ต่อ ๑๓๗๔ , ๑๒๖๕    

     ๑.๔ งานประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย  ณ  กรุงเทพฯ

             ที่ตั้ง อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๑๔  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๖๖๙๕   โทรสาร ๐-๒๖๔๔-๖๐๙๖    ภายใน ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ต่อ ๗๗๗๗-๘  

๒. กลุ่มงานการประชุม 

     ที่ตั้ง ชั้น ๔  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๗๕-๔๓๗๔ , ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ต่อ ๑๓๓๓ ,๑๓๙๑   

แบ่งเป็นหน่วยงานภายใน  ๒ งาน  ดังนี้

    ๒.๑  งานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานประชุมรองอธิการบดี

    ๒.๒ งานประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กองกลาง  ได้แบ่งเป็นหน่วยงานภายใน  ๔ งาน  ดังนี้ 

    ๑. งานยานยนต์  

         ที่ตั้ง อาคารยานยนต์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์  ๐-๔๓๗๕-๔๓๗๕ , ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ต่อ ๑๓๕๓,๑๒๙๒-๓ 

    ๒. งานเลขานุการ 

         ที่ตั้ง ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น ๔  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๕๐  เลขานุการอธิการบดี  โทรศัพท์  ๐-๔๓๗๕-๔๒๔๓  โทรสาร  ๐-๔๓๗๕-๔๒๔๒ , ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ต่อ ๑๓๕๐ , ๑๒๓๐

 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายคลังและพัสดุ โทรศัพท์  ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ต่อ ๑๓๗๐    

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม   โทรศัพท์   ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ต่อ ๑๓๖๕   

     ๓. งานบริหารทั่วไป  

          ที่ตั้ง ชั้น ๑ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๓๗๕-๔๒๓๕ , ๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓  ต่อ ๑๒๖๕,๑๒๖๒, ๑๓๐๕

ต่อต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

นางสาวจินตหรา แสงทะรา
อีเมล: jintara.s@msu.ac.th

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่องล่าสุด
ความเห็นล่าสุด