ติดต่อกลุ่มงาน

๑. กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

     ๑.๑  งานสารบรรณ งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ   

              ที่ตั้ง ชั้น ๑ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๓๗๕ ๔๒๓๕

     ๑.๓  งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

              ที่ตั้ง ชั้น ๔  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓

     ๑.๔ งานประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย  ณ  กรุงเทพฯ

             ที่ตั้ง อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น ๑๔  ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๖๖๙๕   โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๖๐๙๖

๒. กลุ่มงานการประชุม 

     ที่ตั้ง ชั้น ๔  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๓๗๕ ๔๓๗๔

     เว็ปไซต์ : https://meeting.msu.ac.th/meetingmsu/

แบ่งเป็นหน่วยงานภายใน  ๒ งาน  ดังนี้

    ๒.๑  งานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานประชุมรองอธิการบดี

    ๒.๒ งานประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กองกลาง  ได้แบ่งเป็นหน่วยงานภายใน  ๔ งาน  ดังนี้ 

    ๑. งานยานยนต์  

         ที่ตั้ง อาคารยานยนต์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๓๗๕ ๔๓๗๕

    ๒. งานเลขานุการ 

         ที่ตั้ง ชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น ๔  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๕๐  เลขานุการอธิการบดี  โทรศัพท์  ๐ ๔๓๗๑ ๙๘๐๑-๒

     ๓. งานบริหารทั่วไป  

          ที่ตั้ง ชั้น ๑ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๓๗๕ ๔๒๓๕

 

 

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

นางสาวจินตหรา แสงทะรา
อีเมล: jintara.s@msu.ac.th

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม