ประวัติความเป็นมา

                     กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๒  ตอนพิเศษ ๓๐ ง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานให้กองกลาง มี ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงาน บริหารสารสนเทศ และกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ซึ่งต่อมากลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ได้แยกตัวออกไปเป็นกองอาคารสถานที่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  และกำหนดให้ กองกลาง เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มี ๒ กลุ่มงาน ดังนี้

 -กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

 -กลุ่มงานการประชุม


 
 


 

ที่ตั้งปัจจุบัน
อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754235 โทรสาร 043-754235
เว็บไซต์ http://www.center.msu.ac.th
เรื่องล่าสุด
ความเห็นล่าสุด