กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

 

นางสาวธัญภา สอนสา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โทรศัพท์ภายใน 1293

อีเมล malikom.s@msu.ac.th

ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

 

นายเกียรติศักดิ์  มาบุญธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1270

อีเมล kiattisak.m@msu.ac.th

งานทะเบียนเลข คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกภายนอก

 

นางชุติมัน จั่นเพิ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1310

อีเมล pissamai.j@msu.ac.th

งานรับฝาก-ส่งหนังสือ

 

นางสาวหนึ่งฤทัย กุณโฮง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1348

อีเมล nungruthai.k@msu.ac.th

งานรับไปรษณีย์

 

นางสาวเขมนันท์ เบาจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1348

อีเมล Khemmanan.b@msu.ac.th

งานรับหนังสือภายนอก

 

นายอัคเดช จันทะพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1310

อีเมล Akdej.C@msu.ac.th

งานส่งไปรษณีย์

 

 

งานพิธีการและกิจการพิเศษ

 

นางชุติมา โหรากุล

นักวิชาการโภชนาการ

โทรศัพท์ภายใน 1298

อีเมล Chutima.h@msu.ac.th

หัวหน้างานพิธีการและกิจการพิเศษ

 

นางอังคณา พลหาญ

นักวิชาการโภชนาการ

โทรศัพท์ภายใน 1293

อีเมล Angkana.p@msu.ac.th

งานธุรการ/งานพัสดุ

 

ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ อนุสรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1298

อีเมล : Athit.a@msu.ac.th

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

งานประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

นางพวงพิศ อุดมนพวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 7777

อีเมล poungpit.u@msu.ac.th

หัวหน้างานประสานงานฯ

 

นางบุญญาดา มายะการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 7777

อีเมล boonyada.m@msu.ac.th

งานการเงิน

 

นายวัชระ เพ็งบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 7777

อีเมล watchara.p@msu.ac.th

งานธุรการ

 

นายมนตรี ชาญไชย

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 7777

อีเมล montri.c@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

 

กลุ่มงานการประชุม

 

นางสาวณภัทร พรจำศิล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1391

อีเมล naphat.p@msu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม

 

นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1277

อีเมล atchara.l@msu.ac.th

งานการเงิน/งานประชุมบริหาร

 

นายสรเดช บำรุง

นิติกร

โทรศัพท์ภายใน 1313

อีเมล soradate@msu.ac.th

งานนิติกร

 

นายบุณยสิทธิ์ สายประเสริฐ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1277

อีเมล boonsit.s@msu.ac.th

งานประชุมสภา

 

นางสาวอุษา ทองยศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1342

อีเมล usa.th@msu.ac.th

งานการเงิน

 

นางสาวศศิวิมล จันทร์เปล่ง

พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ภายใน 1313

อีเมล์ sasiwimon@msu.ac.th

งานธุรการ/พัสดุ

 

 

งานบริหารทั่วไป

 

นางนุชนารถ  เจ็กมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1305

อีเมล nuchanart.ch@msu.ac.th

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นางขวัญสิริ  เนื่องมหา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1262

อีเมล kwansiri_n@msu.ac.th

งานการเงิน

 

นางสาวอโณทัย  ทองทั่ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1262

อีเมล anotai.t@msu.ac.th

งานพัสดุ

 

 

 

 

งานเลขานุการ

 

นางอรุณี  อุทธารณิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1370

อีเมล arunee.p@msu.ac.th

หัวหน้างานเลขานุการ

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

 

นางสาวจินตหรา แสงทะรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1350

อีเมล jintara.s@msu.ac.th

เลขานุการอธิการบดี

 

นางสาววันวิสา  ยืนสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1230

อีเมล wanwisa.y@msu.ac.th

เลขานุการอธิการบดี

 

นางสาวรัตนาพร  แทนแล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1373

อีเมล ratanaporn.t@msu.ac.th

ช่วยราชการบัณฑิตวิทยาลัย

 

นางสาวพัชรี  วงษ์ช่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1365

อีเมล patcharee.w@msu.ac.th

เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

 

นางสาวพัชรีภรณ์  บุญทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1295

อีเมล boontak@msu.ac.th

เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

 

งานสภาคณาจารย์

 

นางสุภาพร  สุขประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1404

อีเมล์ supaporn.su@msu.ac.th

ธุรการ/การเงิน-บัญชี/พัสดุ

 

นางสาวรัตนา อนุมาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1403

อีเมล rattana.a@msu.ac.th

งานเลขา/งานสารสนเทศ/การเงิน-บัญชี

 

 

งานยานยนต์

 

นายไสว  แก้วดวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล sawai.k@msu.ac.th

หัวหน้างานยานยนต์

 

นายวัชรัตน์ เพียงแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล watcharat.p@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

นายบุญมี  โสสีทา

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล boonmee.s@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

นายพรชัย  ไชยปัญหา

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล pornchai.ch@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

นายสัมพันธ์  แก้วกัลยา

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล sampan.k@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

นายรุ่งทวี อันทะเเสง

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล rungtawee.a@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

 

 

นายประธาน พาเทพ

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล prathan.pa@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

 

นายสมัย  โหง่นคำ

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล samai.k@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

 

นายกรวิชญ  ลครศรี

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล kornlawit.l@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

นายโสภณ เขียวสด

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล sophon.k@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

นายสายยนต์  คันธรินทร์พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล์ saiyon.k@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

นายกิตติพงษ์ รัตนมาลา

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล kittipong.r@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

 

นายเจริญพร ถนอมกลาง

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล์ charoenporn.th@msu.ac.th

งานขับรถยนต์

นายอําพล การเลี้ยง

ช่างเครื่องยนต์

โทรศัพท์ภายใน 1353

อีเมล amphol.ka@msu.ac.th

งานช่างเครื่องยนต์

 

เรื่องล่าสุด
ความเห็นล่าสุด