ปรัชญา

“มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีคุณภาพ” 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการประสานงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

๑. เป็นศูนย์กลางในการบริการและบริหารงานด้านหนังสือราชการ

๒. ประสานงานรัฐพิธี/ราชพิธีของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานประเพณีและวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ 

๓. เป็นศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัย

๔. ให้บริการยานพาหนะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

 ๕. ทำหน้าที่เลขานุการติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกผู้บริหารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย