อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4243 | อีเมล์ prayook@msu.ac.th )

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4255 | อีเมล์ monrodee.c@msu.ac.th )

 

ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

( เบอร์ติดต่อ 0-4371-9810 | อีเมล์ anongrit.k@msu.ac.th )

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4239 | อีเมล์ kanokporn.r@msu.ac.th )

ผู้อำนวยการ

นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร

ผู้อำนวยการกองกลาง

( เบอร์ติดต่อ 0-4375-4239 )