กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีภารกิจหลักคือเป็นศูนย์กลาง ในการบริการและบริหารงานด้านหนังสือราชการ  เป็นหน่วยงานจัดการประชุมระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยประสานงานและอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานประเพณีและงานศิลปวัฒนธรรม  ให้บริการยานพาหนะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  อำนวยความสะดวกผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  ณ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ สำนักงานอธิการบดี และกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ  กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารของมหาวิทยาลัยในด้านการรับ ส่ง จัดทำ โต้ตอบเอกสาร  การรับฝาก ส่งหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก การออกเลขหนังสือภายนอก/หนังสือภายใน/คำสั่ง ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย การกำหนดเลขรหัสหน่วยงาน การรับฝากส่งหนังสือทางไปรษณีย์ การตรวจสอบหนังสือของหน่วยงานที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ การบันทึกความเห็นในหนังสือภายนอก/หนังสือภายในเสนอผู้บริหาร (ในส่วนที่เสนอผ่านงาน สารบรรณ) การบริการสำเนาเอกสาร การจัดเก็บ ค้นหาและทำลายเอกสาร การรับ-คัดแยก-ส่งจดหมายธรรมดา จดหมายลงทะเบียน EMS พัสดุของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 7 งานดังนี้

1.1  งานรับ-โต้ตอบ-ติดตามหนังสือภายนอก

1.2  งานออกเลขหนังสือ/การกำหนดเลขรหัสหน่วยงาน

1.3  งานรับฝากส่งหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก

1.4  งานจัดเก็บ ค้นหาและทำลายเอกสาร

1.5 งานไปรษณียภัณฑ์

1.6 งานบริการสำเนาเอกสาร

1.7 งานระบบสารสนเทศ

  1. งานพิธีการและกิจการพิเศษ

เป็นศูนย์กลางในการประสานงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานชุมชนสัมพันธ์ ดำเนินการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานขอความอนุเคราะห์บอกบุญกุศลของหน่วยงานภายนอก/ภายใน งานพิธีกรรม พิธีการในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งส่วนงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

2.1  งานรัฐพิธี/ งานพระราชพิธี / งานพิธีการ

2.2   งานส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น/พิธีการ

2.3  งานส่งเสริมกิจการด้านศาสนาและศาสนพิธี

2.4  งานสนับสนุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์/พิธีกรรม

2.5  งานส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์/กิจการพิเศษ

  1. งานประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ กรุงเทพมหานคร

ทำหน้าที่เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยกรณีมอบหมายให้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. กลุ่มงานการประชุม

เป็นศูนย์การประชุมสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้   การกำกับดูแลของอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น   6 งาน ดังนี้

4.1  งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

4.2  งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

4.3  งานประชุมข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัย

4.4  งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ/กพร./บริหารความเสี่ยง/การประกันคุณภาพ

4.5  งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานการเงิน พัสดุ งานบุคคล และงานดูแลการใช้ห้องประชุม

4.6  งานเลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย

  1. งานยานยนต์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการยานพาหนะส่วนกลางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

5.1   งานให้บริการรถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

5.2   งานซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

5.3   งานให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง

  1. งานเลขานุการ

ทำหน้าที่เลขานุการติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกผู้บริหารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

6.1  การรับและเสนอหนังสือต่อผู้บริหาร

6.2  การนัดหมาย ประชุมและการบันทึกแผนการปฏิบัติราชการ

6.3  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

6.4  การติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ

  1. งานบริหารงานทั่วไป

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลในการดำเนินการตามภารกิจหลักของกองกลาง การบริหารจัดการด้านงานนโยบายและการวางแผน ด้านงานการเงินและงบประมาณ พัสดุ ธุรการ  และงานบุคคล การประกันคุณภาพ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติการราชการ (กพร.) การบริหารความเสี่ยง  การดำเนินการปละประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และการประสานงานการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อำนาจหน้าที่

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๒ ตอนพิเศษ
ที่ ๓๐ ง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดโครงสร้างการบริหาร
ให้กองกลางมี ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ และกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ซึ่งต่อมากลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการได้แยกเป็นกองอาคารสถานที่ในปัจจุบัน

            ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายใน

ขึ้นใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และกำหนดให้กองกลาง เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มี ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ (เดิม คือ กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ) และ
กลุ่มงานการประชุม และจัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในตามภารกิจหลัก ๙ งาน ได้แก่ งานสารบรรณ
งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ  งานพิธีการและกิจการพิเศษ  งานประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ กรุงเทพมหานคร งานการประชุม งานยานยนต์  งานเลขานุการ  งานบริหารงานทั่วไป และงานสภาคณาจารย์