กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวง มหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 กำหนดให้เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษที่ 30 ง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดโครงสร้างการบริหาร ให้กองกลางมี 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ และกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ซึ่งต่อมากลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการได้แยกเป็นกองอาคารสถานที่ในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในขึ้นใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และกำหนดให้กองกลาง เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มี 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ (เดิม คือ กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ) และกลุ่มงานการประชุม และจัดแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในตามภารกิจหลัก 9 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ  งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ  งานพิธีการและกิจการพิเศษ  งานประสานงานกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ กรุงเทพมหานคร งานการประชุม งานยานยนต์  งานเลขานุการ  งานบริหารงานทั่วไป และงานสภาคณาจารย์  ดังนี้

 1. กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ

1.1  งานสารบรรณ
1.2 งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ

 1. กลุ่มงานการประชุม แบ่งเป็นหน่วยงานภายใน 2 งาน  ดังนี้

2.1  งานการประชุม ได้แก่ งานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  งานประชุมรองอธิการบดี

2.2 งานประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

กองกลาง  ได้จัดแบ่งส่วนงานภายในตามภารกิจหลักอีก  6 งาน  ดังนี้

  1. งานยานยนต์
  2. งานเลขานุการ
  3. งานสภาคณาจารย์
  4. งานบริหารทั่วไป
  5. งานพิธีการและกิจการพิเศษ
  6. งานประสานกิจการมหาวิทยาลัย

การปฏิบัติงานของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มีโครงสร้างองค์กรของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี   โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง  สำนักงานอธิการบดีโครงสร้างการปฏิบัติงานของกองกลาง