ดาวโหลดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานราชการ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 1. แบบหนังสือภายนอก Word  .Pdf
 2. แบบหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) .Word .Pdf
 3. แบบหนังสือประทับตรา Word .Pdf
 4. แบบหนังสือคำสั่ง Word .Pdf
 5. แบบหนังสือระเบียบ Word .Pdf
 6. แบบหนังสือข้อบังคับ Word .Pdf
 7. แบบหนังสือประกาศ Word .Pdf
 8. แบบหนังสือแถลงการณ์ Word .Pdf
 9. แบบข่าว Word .Pdf
 10. แบบหนังสือรับรอง Word .Pdf
 11. แบบรายงานการประชุม Word .Pdf
 12. แบบหนังสือมอบอำนาจ Word .Pdf
 13. ประกาศตามมาตรา 10 คำสั่งตามมาตรา 16 และหนังสือขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการ.

ผลงานวิจัย บทความ หรือข้อมูลเผยแพร่ความรู้

1. บทความอิทธิพลของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพการทำงานของเลขานุการผู้บริหาระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย