แผนกลยุทธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2565-2569)
แผนปฏิบัติราชการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายกองกลาง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ