“พัฒนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมทำผลงานและเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

กองการเจ้าหน้าที่ มมส “พัฒนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมทำผลงานและเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการประจำปี 2564 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานทางวิชาการและเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย นำคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง และปัญหาอุปสรรคในการผลิตผลงานและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสามารถผลิตผลงานทางวิชาการและสามารถนำผลงานทางวิชาการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมในโครงการ ได้จัดให้มีการแยกกลุ่มเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ,กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ศาสตราจารย์ (ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีกทั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล จาก คณะเทคโนโลยี ,รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง จาก คณะแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา จาก คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นผู้ดำเนินรายการประจำกลุ่มย่อยในครั้งนี้ด้วย
ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *