กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2)

กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2)

วันนี้ (23 กันยายน 2564) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B-412 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย นำผู้เข้าร่วมโครงการร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน จัดเป็นครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “การผลิตผลงานวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุน ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีโอกาสพัฒนาตนเอง และองค์กร ตลอดจนให้มีแนวทางในการพัฒนางานประจำสู่การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานและยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและให้ความรู้ และนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ตอบข้อซักถาม โดยผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 200 คน เป็นกลุ่มบุคลากร 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีผลงานวิจัยแล้ว ,กลุ่มที่มีหัวข้องานวิจัยและอยู่ระหว่างทำงานวิจัย และ กลุ่มที่ยังไม่มีหัวข้องานวิจัย จึงนับเป็นความท้าทายที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผลิตผลงานให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

Comments are closed.