มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ นางสาวชูพักตร์ สุทธิสา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายทศพร ปอศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการ

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบแหวนทองคำที่ระลึก และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 24 คน ได้แก่

 1. ศาสตราจารย์ ดร.วาทินี สุขมาก สังกัด กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ชุติชูเดช สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา สังกัดภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บัววรุณ ศรีชัยกุล สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
 7. รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ
 8. รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร สังกัดสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี ศรีสารคาม สังกัด กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกุล มาเวียง สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ( สาขาวิชาภาษาเกาหลี ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ สังกัดสาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา คอนสาร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
 17. อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์ สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
 18. อาจารย์ชุมเดช เดชภิมล สังกัดสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 19. อาจารย์ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชีวิน สังกัดสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 20. นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย สังกัดผู้อำนวยการกองกลาง กองกลางสำนักงานอธิการบดี
 21. นางศิริประภา บุญอ่อน สังกัดหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 22. นางกิจปภา แสงหิม สังกัดบุคลากรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
 23. นายทศพร ปอศิริ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการ
 24. นายสมาน วิศรีสิทธิ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

และผู้ลาออกจากราชการ จำนวน 2 คน ได้แก่

 1. นางศุภลักษณ์ นิลทะราช สังกัดหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ
 2. นางสฤษดิ์ สามารถ สังกัดหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์

หลังจากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงาน ได้มอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

เข้าชมหนังสือที่ระลึก (E-book) มุทิตาจิต และวีดิทัศน์ แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
https://retire.msu.ac.th/2564/

เข้าชมการถ่ายทอดสด มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ได้ที่ถ่ายทอดสด :
Youtube : https://youtu.be/ZiyirwlxNRE
Facebook : https://fb.watch/8l2cqekMlV

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง /อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.