มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่1/2565

มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่1/2565มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 / ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมฯร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนและติดตามการดำเนินงานความคืบหน้า ตรวจสอบการทำงานของการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(EDS) ระบบใหม่ โดยมีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงาน กำหนดสิทธิ์การใช้งาน (บุคลากร,ผู้บริหาร,หัวหน้าสำนักงาน, เจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ดูแลระบบ) มีการลงทะเบียนหนังสือ(หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือลับ ฯลฯ) พร้อมทั้งมีการส่งหนังสือและติดตามหนังสือ ตลอดจนการรับหนังสือและการมอบหมายงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้งาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว 

Comments are closed.