กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้ารับฟังผลการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุมภายใน (เบื้องต้น)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง เข้ารับฟังผลการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุมภายใน (เบื้องต้น) จากสำนักตรวจสอบภายใน ภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง

Comments are closed.