ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5 / 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5 / 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5 / 2564 เพื่อหารือเเนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองกลาง โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานภายในสังกัดกองกลาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง

Comments are closed.