ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลจิตอาสาดีเด่น และนิสิตขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลจิตอาสาดีเด่น และนิสิตขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตที่มีผลงานดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับจิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิต จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับคัดเลือกตามรายละเอียดดังนี้ทั้งนี้ ขอให้นิสิตที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

Comments are closed.