มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 53 ปี

มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 53 ปีวันนี้ (9 ธันวาคม 2564) ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 53 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น , รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา, รางวัลคนดีศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รางวัลนิสิตจิตอาสา และนิสิตขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน 904 และ รางวัลนักเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมทั้งกล่าวรายงานการจัดงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกคนได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

Comments are closed.