มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564

มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564วันนี้ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564 ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 -2564 ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ ได้แก่ 1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม หรือวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามทุกระดับ 2. ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ3. ประเภทบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ สาขาวิชาชีพ และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับความเป็นมาของรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงได้กำหนดรางวัลเกียรติยศประจำมหาวิทยาลัย ชื่อ “รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ” โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลดีเด่นในแต่ละปี ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาในส่วนของการประกาศผลการคัดเลือกรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2564 ทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศและประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกให้ได้รับทราบภายหลังจากรับทราบผลการคัดเลือก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4443ภาพ : อภิราม ทามแก้วข่าว : ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.