ประชุมบุคลากรงานยานยนต์ กองกลาง มมส ประจำปี 2565

ประชุมบุคลากรงานยานยนต์ กองกลาง มมส ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ศ.ดร.อนงฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม และนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรงานยานยนต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการการยานพาหนะของส่วนกลาง ประจำปี 2565ภาพ/ข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Comments are closed.