ระชุมคณะกรรมการทบทวนเเละปรับปรุงแผนกลยุทธ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการทบทวนเเละปรับปรุงแผนกลยุทธ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้รักษาการเเทนผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนเเละปรับปรุงแผนกลยุทธ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เเละบุคลากรในสังกัดกองกลางที่เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง

Comments are closed.