ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ “ห่มผ้าพระธาตุถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ “ห่มผ้าพระธาตุถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ลานชั้น ๑ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ (**หากมีความเสี่ยงให้งดเข้าร่วมกิจกรรม**) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ (หมายเลขภายใน ๑๒๙๘) มือถือ ๐๙๓ ๕๓๖๒๒๑๒

Comments are closed.