ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุมภายในกองกลางสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุมภายในกองกลางสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุมภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาพ/ข่าว : งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง

Comments are closed.