ขอเชิญร่วมกิจกรรม “โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 (ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด)ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทาง https://live.msu.ac.th/ภายในงาน จัดให้มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ประเพณีบุญผะเหวด ฮีตเก่าวิถีใหม่” พิธีอาราธนาอัญเชิญพระอุปคุต การแสดงฟ้อนถวายสักการะพระมหาอุปคุต อัญเชิญพระอุปคุตและพระเวสสันดรเข้าเมือง เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน ตักบาตรข้าวพันก้อน ฟังเทศน์สังกาส ฟังเทศน์ผะเหวด และแห่กัณฑ์จอบ-กัณฑ์หลอน เทศน์แหล่อีสานประยุกต์ 3 ธรรมมาสน์ “13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือให้สะอาด ผ่านจุดคัดกรองเข้างาน) ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป และต้องไม่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 *หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ งดเข้าร่วมงานทุกกรณี*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฯ 09-3536-2212หมายเหต : การแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นบ้าน สวมใส่ผ้าโสร่ง,ผ้าซิ่น หรือชุดสุภาพเรียบร้อย ต้องไม่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 *หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ งดเข้าร่วมงานทุกกรณี*

Comments are closed.