ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ เนื่องสัปดาห์ส่งเสริมเเละแผยเเพร่พระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ เนื่องสัปดาห์ส่งเสริมเเละแผยเเพร่พระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. งานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 แสดงพระธรรมเทศนา (รูปแบบออนไลน์) โดย พระพรหมวชิรโสภณ (ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์แสดงธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี นางสิริพร สิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม พร้อมนำบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับฟังการแสดงธรรม ในหัวข้อ “วิสาขปุรณมีบูชา” สำหรับการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 มีวัตถประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน ตลอดจนให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และได้บำเพ็ญกุศลบูชาพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้แล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ณ วัด หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใกล้บ้านภาพ/ข่าว บุณฑริกา ภูผาหลวงที่มา งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.