๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

ทรงพระเจริญ

🟡 “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 🟡

พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
#วันฉัตรมงคล

จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ http://www.mahasarakham.go.th หัวข้อ “ลงนามถวายพระพร” ตลอดเดือนพฤษภาคม

Comments are closed.