มมส ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2565

มมส ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2565 วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2565 เพื่อประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานนาดูนทองคำ ประจำปี 2565ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม หรือวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามทุกระดับ 2. ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ3. ประเภทบุคคลดีเด่น ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาบำเพ็ญประโยชน์ สาขาวิชาชีพ และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำหรับความเป็นมาของรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงได้กำหนดรางวัลเกียรติยศประจำมหาวิทยาลัย ชื่อ “รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ” โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลดีเด่นในแต่ละปี ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาในส่วนรายละเอียดของการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้เหมาะสม จะประกาศให้ได้รับทราบต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4443ภาพ/บุณฑริกา ภูผาหลวงข่าว/ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ที่มา งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.