ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้วนั้นในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่ได้ประกอบคุณงามความดี ในประเภทต่างๆให้ได้รับการยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป จึงขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้ โดยส่งข้อมูลและใบสมัครมายังงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงาoอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๓๗๕-๔๔๔๓ หรือผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๓๕๓๖-๒๒๑๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.