มมส ประชุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565

มมส ประชุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เเละผ่านระบบออนไลน์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนคณะ/หน่วยงาน ในการประชุมการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านรัฐพิธี-ราชพิธี งานทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2565 (ช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้1. โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม2. โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 “ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา -ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565” กำหนดจัดงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)3. โครงการงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณ อายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558 ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)ทั้งนี้จะเเจ้งรายละเอียดเชิญชวนเข้าร่วมงานต่อไป เเละสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 043-754443 เบอร์ภายใน 1298,1285

Comments are closed.