กองกลาง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566

กองกลาง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี คณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือ เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนและติดตามการดำเนินงานความคืบหน้า ตรวจสอบการทำงานของการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) ระบบใหม่ โดยมีการกำหนดโครงสร้างหน่วยงาน กำหนดสิทธิ์การใช้งาน (บุคลากร,ผู้บริหาร,หัวหน้าสำนักงาน, เจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ดูแลระบบ) มีการลงทะเบียนหนังสือ (หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือลับ ฯลฯ) พร้อมทั้งมีการส่งหนังสือและติดตามหนังสือ ตลอดจนการรับหนังสือและการมอบหมายงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้งาน ณ ห้องประชุม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาพ/ข่าว : ณภัทร พรจำศิล

Comments are closed.