กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มมส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย No Gift Policy

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมคณะกรรมการประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ    พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมกันประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี  และนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงานอธิการบดี ต่อสาธารณชนว่า คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีจะปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกำลังความสามารถภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตต่อหน้าที่ ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากตําแหน่งหน้าที่อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทําการ ทุจริตคอร์รัปชัน นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบาย และทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง
5. ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตจากองค์กรภายนอก เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
6. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

Comments are closed.