สำนักงานอธิการบดี มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปลาดาว หาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทรบุรี กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยมี ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังเเละพัสดุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเเละให้เเนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์เเละแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

กิจกรรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย
– รับฟังนโยบายเเนวทางการจัดแนกลยุทธ์กองกลาง จากรองอธิการบดีฝ่ายการคลังเเละพัสดุ
– รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานยานยนต์ จากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยเเละนวัตกรรม
– รับฟังนโยบายเเละสรุปผลการปฏิบัติงาน จากผู้อำนวยการกองกลาง
– การบรรยาย เเนวคิด หลักการ เเละวิธีการจัดทำเเผนกลยุทธ์เเละแผนปฏิบัติราชการ จากผู้อำนวยการกองแผนงาน
– การจัดแผนกลยุทธ์ จากวิทยากรกองแผนงาน มมส

กิจกรรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย
– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์- รับฟังการบรรยายกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง โดย ผช.อธิการบดีฝ่ายกฏหมายบริหารพัสดุเเละทรัพย์สิน-การจัดทำเเผนกลยุทธ์เเละแผนปฏิบัติราชการประจำปี (เเบ่งกลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์ ภาคเช้า-บ่าย )
– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (กีฬาสร้างความสามัคคีริมทะเล)

กิจกรรมวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย
– การสรุปผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ เเละแผนปฏิบัติราชการ
– เดินทางกลับ

Comments are closed.