ประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มมส ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เเละบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Comments are closed.