ขอเชิญชวนร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและนักเรียน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖” และกิจกรรมผู้นำองค์กรนิสิตเเละนิสิตใหม่ถวายสักการะองค์พระธาตุนาดูน ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พระบรมธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ผู้นำองค์กรนิสิต และตัวแทนนิสิตใหม่ ประกอบพิธีถวายสักการะและถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนาดูน และประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน

** การแต่งกาย : ผู้บริหารและบุคลากร ชุดสุภาพโทนสีขาว นิสิตและนักเรียน ชุดนิสิต / ชุดนักเรียน
** การเดินทาง
๑. บุคลากรที่ประสงค์เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว กรุณาเดินทางมาถึงพิธีเวลา ๑๓.๐๐ น.
๒. บุคลากรที่ร่วมเดินทางโดยรถบัสมหาวิทยาลัย กรุณาพร้อมกัน ณ จุดรับ-ส่ง อาคารบรมราชกุมารี เวลา ๑๐.๓๐ น.

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ หรือ ๐๙๓ ๕๓๖๒๒๑๒

Comments are closed.