ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้ากลุ่มงาน เเละหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง ครั้งที่ 3/2566 โดยได้ปรึกษาหารือการบริหารงานภายในหน่วยงาน การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.