ระชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค เรื่องการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. กองกลางได้ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค เรื่องการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและการให้บริการของบุคลากรงานยานยนต์ ณ งานยานยนต์ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกับคณะ/หน่วยงาน ในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

Comments are closed.