มมส เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 และกิจกรรมผู้นำองค์กรนิสิตเเละนิสิตใหม่ถวายสักการะองค์พระธาตุนาดูน ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีพระครูโสภณเจติยาภรักษ์ เจ้าคณะอำเภอนาดูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุนาดูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ ผู้นำองค์กรนิสิตและตัวแทนนิสิตใหม่ ประกอบพิธีถวายสักการะและถวายตัวเป็นลูกพระธาตุนาดูน ตามลำดับ และเดินเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูน 3 รอบ เพื่อเป็นการสักการะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 1 สิงหาคม ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พร้อมทั้งเป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก และมีพระสงฆ์รูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10673

Comments are closed.