มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ พบปะแลกเปลี่ยนฯ สร้างความสามัคคีส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม และตัวแทนภาคเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างงานทุกภาคส่วนในจังหวัด

พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเจ้าภาพในการจัดพบปะให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบภารกิจการดำเนินงานและการให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนเป็นการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสพบปะหารือและร่วมมือกันในการทำงานตามภารกิจ

สภากาแฟกำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยให้แต่ละหน่วยงานผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และงานสำคัญๆ ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ในเดือนกันยายน 2566 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

Comments are closed.