มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม

โดยวาระก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และเกียรติบัตร จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.) พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 รางวัล (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม) 2.) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รางวัล (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม) 3.)พิธีมอบป้ายบ้านพอเพียงชุมชน จำนวน 38 ตำบล (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม) 4.)พิธีมอบโล่รางวัลระดับประเทศ ในหัวข้อ “จังหวัดกับการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตภายใต้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต” และพิธีมอบโล่รางวัลระดับประเทศ ในหัวข้อ “ระบบการดูแล ช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม) 5.) พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับรางวัลการประกวดสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 แห่ง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม) 6.)พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมด้านกระบวนการและการบริหารองค์กร (Process and Organization Administion) ของ กอ.รมน. (กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม) 7.)พิธีมอบรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 (อาวุธปืนสั้นและอาวุธปืนยาว) จำนวน 4 รางวัล (ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม) 8.)พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล (ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม) 9.)พิธีมอบรางวัลศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 รางวัล (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม) และ ฉายวีดีทัศน์ข่าวเด่นรอบเดือน (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม)

จากนั้น ประธานการประชุม ได้นำเข้าสู่วาระการประชุม พร้อมข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมในที่ประชุม ให้ทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนให้ มีความตระหนักในการป้องกัน และร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน ชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม , งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.