You are here:

งานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางอรุณี อุทธารนิช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน1370
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ
 
 
นางพจนีย์ ศรีเปารยะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1340
เลขานุการรองอธิการบดี
 
 
    
 
นางสาวณัฐกฤตา ดำรงชาติ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 7252
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
 

นางสาวรัตนาพร แทนแล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน 1773
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

นายอภิราม ทามแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1230
เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

นางสาวจินตหรา แสงทะรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1350
เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

นางสาววันวิสา ยืนสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน 1349
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา