You are here:

งานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่องานเลขานุการ

ที่ตั้ง ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  44150  เลขานุการอธิการบดี  โทรศัพท์  043754243  โทรสาร 043754242 ,043754333 ต่อ 1230 , 1350 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์  043754333 ต่อ 1370  เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   โทรศัพท์   043754333 ต่อ 1373   เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร โทรศัพท์   043754333 ต่อ 1340 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ โทรศัพท์   043754333 ต่อ 1349  เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต โทรศัพท์   043754333 ต่อ 7252