You are here:

ฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น.งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมฯ ในการสรุปประเภทของการประกวด คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด หลักฐานการสมัคร กติกาการประกวด ระยะเวลาในการแสดง การตัดสิน รางวัลการประกวด และการสมัครเข้าประกวด การประกวดวงโปงลางในระดับมัธยม และการประกวดวงกลองยาวอีสานในระดับประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด ตามลำดับ ซึ่งจะดำเนินการจัดการประกวดในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยมีคณาจารย์จากสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ