ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีคุณภาพ”

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการประสานงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

๑. เป็นศูนย์กลางในการบริการและบริหารงานด้านหนังสือราชการ
๒. ประสานงานรัฐพิธี/ราชพิธีของมหาวิทยาลัย การดำเนินงานประเพณีและวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์
๓. เป็นศูนย์การประชุมของมหาวิทยาลัย
๔. ให้บริการยานพาหนะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
๕. ทำหน้าที่เลขานุการติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกผู้บริหารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย