You are here:

งานยานยนต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 (4 คืน 5 วัน) ณ บริเวณอาคารพลศึกษา และถนนโดยรอบอาคารพลศึกษา
 
*** พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง โทรศัพท์ 0 4375 4443 โทรศัพท์ภายใน 0 4375 4333 ต่อ 1358, 1285
 

ประกาศกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 
ประกาศกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดงานยานยนต์  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่2/2561
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 

ข่าวราชการเปิดสอบ

ข่าวราชการเปิดสอบ

ปฎิทินการขอใช้รถ

ข่าวเด่น กองกลาง

ข่าวกิจกรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม