You are here:

งานยานยนต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากร

นายไสว แก้วดวงศรี

หัวหน้างานยานยนต์


นายวิเชียร ทันพรม

หัวหน้าหมวดยานยนต์


 

 

นายไสว แก้วดวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายโชติกุล ศิริเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชรัตน์ เพียงแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

นายณัฐพล ทองใบ

ช่างยนต์

นายบุญมี โสสีทา

พนักงานขับรถยนต์

นายพรชัย ไชยปัญหา

พนักงานขับรถยนต์

 

นายเดชา แสงพิมพ์ตระกูล

พนักงานขับรถยนต์

นายประธาน พาเทพ

พนักงานขับรถยนต์

นายเกษตร แก้วกัลยา

พนักงานขับรถยนต์

 

นายสมัย ไชยสมคุณ

พนักงานขับรถยนต์

นายสัมพันธ์ แก้วกัลยา

พนักงานขับรถยนต์

นายสมัย โหง่นคำ

พนักงานขับรถยนต์

 

นายพิชิต เกตุวงศา

พนักงานขับรถยนต์

นายทศพร ลครศรี

พนักงานขับรถยนต์

นายชาติชาย  พิริยวิไล

พนักงานขับรถยนต์

 

นายศุภลักษณ์ สังกะชาติ

พนักงานขับรถยนต์

นายโสภณ เขียวสด

พนักงานขับรถยนต์

นายจักรริน อิ่นแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

 

นายกิตติพงษ์ รัตนมาลา

พนักงานขับรถยนต์

นายสายยนต์ คันธ์ทรินทร์

พนักงานขับรถยนต์