You are here:

งานยานยนต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อ-ประสานงาน

งานยานยนต์ที่ตั้ง อาคารยานยนต์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์  0-4375-4375 , 0-4375-4333 ต่อ 1353,1292-3 

หมายเลขโทรศัพท์  ผู้บริหารและบุคลากรงานยานยนต์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับที่

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

นายศรีเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย์

ผู้อำนวยการกองกลาง

08-7659-1596

 

2

นายวิเชียร  ทันพรม

หัวหน้าหมวดยานยนต์

08-9713-8688

 

3

นายไสว  แก้วดวงศรี

หัวหน้างานยานยนต์

09-3498-2742

 

4

นายโชติกุล ศิริเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

08-4824-9818

 

5

นายวัชรัตน์  เพียงแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

08-1183-6304

 

6

นายณัฐพล  ทองใบ

พนักงานช่างยนต์

08-6851-0373

 

7

นายพรชัย  ไชยปัญหา

พนักงานขับรถ

08-7063-5889

 

8

นายบุญมี  โสสีทา

พนักงานขับรถ

08-6223-9223

 

9

นายสัมพันธ์  แก้วกัลยา

พนักงานขับรถ

08-6221-6776

 

10

นายเกษตร  แก้วกัลยา

พนักงานขับรถ

08-6234-5247

 

11

นายสมัย  ไชยสมคุณ

พนักงานขับรถ

08-6854-1568

 

12

นายเดชา  แสงพิมพ์ตระกูล

พนักงานขับรถ

08-0012-0998

 

13

นายประธาน  พาเทพ

พนักงานขับรถ

08-4683-6658

08-8734-9976

14

นายสมัย  โหง่นคำ

พนักงานขับรถ

08-9711-0840

 

15

นายชาติชาย  พิริยวิไล

พนักงานขับรถ

08-3360-7436

 

16

นายอำนาจ ตีชา

พนักงานขับรถ

09-7210-4472

 

17

นายพิชิต  เกตุวงศา

พนักงานขับรถ

09-0357-7067

 

18

นายทศพร  ลครศรี

พนักงานขับรถ

08-3355-5953

 

19

นายโสภณ  เขียวสด

พนักงานขับรถ

08-2102-9957

 

20

นายศุภลักษณ์  สังกะชาติ

พนักงานขับรถ

08-3563-0303

 

21

นายกิตติพงษ์ รัตนมาลา พนักงานขับรถ

09-4534-5600