ประวัติกองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๓๐ ง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานให้กองกลาง มี ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงาน บริหารสารสนเทศ และกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ซึ่งต่อมากลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ได้แยกตัวออกไปเป็นกองอาคารสถานที่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และกำหนดให้ กองกลาง เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานอธิการบดี มี ๒ กลุ่มงาน ดังนี้

-กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ
-กลุ่มงานการประชุม

1931, Founded in Princeton

Over the next twenty years, the school grew to encompass a faculty of six and a student body of forty, all housed in Mrs. Chapin’s cramped apartment in “downtown” Princeton.

1958, Moved

Remembered as “a white-haired Southern lady with a heart-shaped face, fine nose, nice eyes and a manner of beetling her eyebrows to command

1961, 30th anniversary

Remembered as “a white-haired Southern lady with a heart-shaped face, fine nose, nice eyes and a manner of beetling her eyebrows to command

  • Students
  • Alumni
Students Graduate Empowered

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church.

Students are Prepared

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church.

Home of Mrs. Frances Edmond

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church building on All Saints.

11 Mercer Street.

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church.

Herbert O. Hagens '60

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church building on All Saints.

Bernard Kilgore

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church.

National Association of Independent Schools
Association of the French Schools
New Jersey Association
National Association of Independent Schools
Association of the French Schools
Association of the French Schools
Mila Hullett
HISTORY

+27 834 25 424

chris@edschool.com

Joshua Jordan
SOCIAL STUDIES

+27 834 25 424

chris@edschool.com

Jaime Christian
FIRST GRADE TEACHER

+27 834 25 424

chris@edschool.com