การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานและการดำเนินการป้องกันการทุจริตผ่านเว็บไซต์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)